منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری,

کلمات کلیدی

فصل دوم پایان نامه

پیشینه و فصل دوم پژوهش هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی

مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان

مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان

مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی

مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مبانی و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش پیش دبستانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیازسنجی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

پیشینه نظری شادکامی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در سازمان

  • ۰
  • ۰


برچسب ها : فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد , فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکردفصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد , فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد , فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد ,


فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد

در 55صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ارزیابی عملکرد

مقدمه

سازمان ها باید از طریق کارکنان به اهداف گروهی برسند، لذا نحوه ی انجام کار کارکنان در تحقق اهداف موثر می باشد. در نتیجه، بازبینی و شناسایی نحوه‌ی انجام کار نیروی انسانی و توسعه ی برنامه های لازم برای بهبود عملکرد، یک قسمت مهم از فعالیت های مدیریت سازمان است. این مهم از طریق فرآیند ارزیابی عملکرد نیروی انسانی صورت می گیرد.(زارعی متین، 1379، ص 151) ارزیابی عملکرد، یکی از رویکردهای مهم مدیران برای دستیابی به موفقیت است تغییرات سریع محیطی، تشدید فضای رقابتی، افزایش روز افزون انتظارات جامعه و... نیاز به مدیریت ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده است.( ید اللهی فارسی، 1384ف ص13)

2-2-  عملکرد

از عملکرد تعاریف مختلفی ارائه شده است، َآنچه در تمامی این تعاریف مشترک است، نحوه ی انجام وظایف و مسئولیت های محوله می باشد. در بعضی تعاریف عملکرد نیروی انسانی را بهره وری اطلاق کرده انداما باید توجه داشت عملکرد در ورای مفهوم خروجی یا ساده قرار دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشانی می دهند.(گریقین،1380، ص132)

توافق کلی وجود دارد که مفهوم عملکرد، به طریقی با فرآیند استراتژی سازمانی در ارتباط می باشد، اما در مورد معنی دقیق آن، آشفتگی و سردرگمی وجود دارد. دیکشنری آکسفورد، عملکرد را به دو روش تعریف می کند؛

1-   فرآیند یا طریقه عمل کردن

2- یک اقدام یا موفقیت قابل توجه و مهم

 دنیای کلمات، این مفاهیم عملکرد، احتمالاً هم به معنی روشی که کسب و کار اداره می شود و هم به معنی یک پیامد موفقیت آمیز، درک می شود. مدیران باید هر دو تفسیر را در نظر بگیرند، زیرا هم فرآیند ها و هم نتایج، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند.(lngram , 1996 , p5)

بر اساس نظر Walker و Stottt، می توان عملکرد را به وسیله سه فاکتور زیر، مشخص نمود:

1-   توانایی

2-    محیط کاری

3-   انگیزش

این ارتباط در نمودار2-1 نشان داده شده است.(Bamber el al , 2001 , P124)

(محیط *انگیزش* توانایی)= تابع عملکرد

(Ability*motivation*Work environment)Performance = f

نمودار2-1: ابعاد عملکرد بر اساس نظر Walker و Stott

(Bamber el al , 2001 , P124)

بر اساس نظر صاحب نظران دیگر، می توان متغیرهای دیگری را به این معادله وارد کرد. طبق نظر هرسی و بلانچارد می توان عملکرد را تابعی از عوامل، توانایی و آمادگی، وضوح با درک نقش، حمایت سازمانی، انگیزش با تمایل، بازخورد عملکرد، اعتبار، سازگاری محیطی دانست، که در نمودار2-2 نشان داده شده است. (رضائیان، 1386، ص 419):

( سازگاری محیطی * اعتبار* بازخورد* انگیزش* حمایت* شناخت* توانایی) = تابع عملکرد

(A*W*U*S*E*F*V)Performance = f

نودار 2-2: ابعاد عملکرد از نظر هرسی و بلا نچارد

(رضائیان، 1386، ص 419)

هرسی[1] و گلداسمیت، مدل ACHIEVE را به منظور مدیریت عملکرد و اثر بخش طرح ریزی کردند و هفت متغیر عملکرد رابه شرح ذیل در نظر گرفتند:

1-    توانایی[2]

اصطلاح توانایی به دانش و مهارت های پیروان گفته می شود( البته توانایی در به انجام رساندن توفیق آمیز یک تککلیف). لازم است به یاد داشته باشیم که شایستگی افراد عمومیت ندارد. از اجرای کلیدی اینها هستند؛ دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیررسمی که کامل کردن تکلیف را تسهیل می بخشد)، تجربه ی مربوط به تکلیف (تجربه ی کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک می کند) و قابلیت های مربوط به تکلیف(توانایی بالقوه و یا صفات ممیزه ای که اتمام توفیق آمیز کار را تقویت می کند). در تحلیل عملکرد باید پرسیده شود: آیا این شخص دانش و مهارت های لازم را برای تکمیل کردن توفیق آمیز این تکلیف دارد، یا خیر 9(بلانچارد و هرسی، 1378، صص425-424)

2-   انگیزه[3]

این یک واقعیت است که برخی از افراد نسبت به دیگران تلاش بیشتری می کنند. نتیجه این می شود که در سازمان، این گونه افراد نسبت به همکاران هوشمند و با ذکاوت خود عملکرد بهتری ارائه نمایند. بدین دلیل عملکرد فرد در سازمان تنها به توانایی وی بستگی ندارد، بلکه انگیزش هم در این فرآیند نقشی مهم ایفا می کند. در موقع انگیزش تمایل به انجام کار است و درگرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.(رابینز، 1386، ص72)

3-   محیط[4] (تناسب محیطی)

عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد است مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزش و همه ی مهارت های لازم، ممکن است افراد اثر بخش نباشند. مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آنها سازش داشته باشد.( بلانچارد و هرسی، 1378، ص 423)

عناصر کلیبدی عوامل محیطی عبارتند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، آئین نامه های دولتی و... دقت به این مسأله بسیار مهم است، که اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد و با تنبیهشان کرد.(حقیقی، 1380، ص 187)

4- اعتبار[5]

مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار مردم تأثیر می گذارند با دلیل و مدرک و توجیه لازم همراه کنند. در تحلیل عملکرد، مدیران باید به طور مستمر در مورد اعتبار فعالیت های پرسنل نظیر تحلیل شغل، تقاضای استخدام، ارزیابی، کارآموزشی، ترفیع و اخراج، بررسی لازم را به عمل آورند.(بلانچارد و هرسی، 1378، ص 424)

5- ارزیابی[6]

ارزیابی به بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته می شود. روند بازخورد مناسب به پیرو اجازه می دهد که پیوسته از چند وچون انجام کار مطلع باشد. زیرا دلیل بسیاری از مشکلات عملکرد، نبودن آموزش لازم و بازخورد عملکرد است.(حقیقی، 1380، ص 187)

6- وضوح[7] (درک نقش)

به درک و پذیرش نحوه ی کار، حل و چگونگی انجام آن گفته می شود. برای آنکه پیروان درکی کامل از مشکل داشته باشد، باید مقاصد و اهداف عمده، نحوه ی رسیدن به این مقاصد و اهداف و اولولیت های اهداف و مقاصد ( چه هدفهایی در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند.) بر ایشان کاملاً صریح و واضح باشند.(بلانچارد و هراسی، 1378، ص 425).

[1]-Hersey

[2]-Ability

[3]-Incentive

[4]-Environment

[5]-Validity

...

-26-2-4-در تحقیقی که در قالب رساله‌ی دکتری تحت عنوان «محک و بررسی هوش فرهنگی و هوش عاطفی در بهبود مهارت های رهبری تحول آفرین[1] جهانی» توسط Maria V  در سال 2007 انجام گرفته است، محقق به بررسی ارتباط هوش عاطفی و هوش فرهنگی با رهبری تحول آفرین پرداخته است و به این نتایج رسیده است:

الف: بین مهارتهای بُعد فردی (خودآگاهی و خود مدیریتی ) هوش عاطفی و مهارت های بُعد فردی رهبری تحول آفرین (رهبری کاریزماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ ) ارتباط وجود دارد.

ب: بین مهارتهای بعد فردی (هوش فرهنگی انگیزشی) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین (رهبری کاربرماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ) ارتباط وجود دارد.

ج: بین مهارت های بعد فردی (هوش فرهنگی رفتاری) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین (الهام) ارتباط وجود دارد.

2-26-2-5- در تحقیقی که در قالب رساله ی دکتری تحت عنوان « روابط بین هوش اجتماعی هوش عاطفی و هوش فرهنگی و افشاء فرهنگی»توسط Kem Anne C  در سال 2007 انجام گرفته است، محقق سه نوع هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی پرداخته و این مسأله را بررسی کرده است که چگونه آنها ساختارها و زیر مجموعه هایی مجزا و مرتبط از هوش اجتماعی است و به نتایج ذیل دست یافته است:

الف: هوش فرهنگی و هوش عاطفی و هو ش اجتماعی، ساختارهایی متفاوت و مجزا هستند.

ب: ساختار هوش عاطفی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.

ج: ساختار هوش فرهنگی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.


[1]-Transformational Leadership

 ....


خرید


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی