منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری,

کلمات کلیدی

فصل دوم پایان نامه

پیشینه و فصل دوم پژوهش هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی

مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان

مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان

مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی

مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مبانی و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش پیش دبستانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیازسنجی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

پیشینه نظری شادکامی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در سازمان

  • ۰
  • ۰

مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )


برچسب ها : مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز ) , مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی , (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

خرید


مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

(مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده ...................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ......................................................................................................... ..3

1-1- تعریف و بیان مسأله ................................................................................ ..4

1-2- اهمیت تحقیق ........................................................................................ ..4

1-3- اهداف تحقیق ........................................................................................ ..5

1-4- فرضیات تحقیق ..................................................................................... ..5

1-5- متغیر های تحقیق ................................................................................... ..5

1-6- قلمرو تحقیق ......................................................................................... ..6

1-7- محدودیت ها....................................................................................................6

1-8 - واژگان کلیدی ...................................................................................... ...6

فصل دوم : ادبیات موضوع، مباحث نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ......................................................................................................... ...9

2-1- فن آوری اطلاعات و ارتباطات ................................................................... ..10

2-1-1- تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات ...................................................... ..10

2-1-2- فرآیند تکوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات ................................................ ..11

2-1-3- انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات........................................................ ..11

2-1-4- تاریخچه فن آوری اطلاعات.............................................................................12

الف- رایانه های نسل اول................................................................................. ..14

ب- رایانه های نسل دوم.................................................................................... ..14

پ- رایانه های نسل سوم................................................................................... ..14

ج- رایانه های نسل چهارم ................................................................................ ..15

2-1-5- سیستم های اطلاعاتی و انواع آن .............................................................. ..15

الف- سیستم پردازش داد و ستد (TPS)..........................................................................16

ب- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS).............................................................................16

ج- سیستم های حمایت از تصمیم .(DSS).......................................................................17

د- سیستم های حمایت از مدیران ارشد ( ESS)................................................................17

هـ - سیستم های حمایت از گروه کار (WGSS)..............................................................18

و- سیستم های اطلاعاتی خبره....................................................................................18

2-1-6- مؤلفه های فن آوری اطلاعات.................................................................. 18

2-1-7- انواع فن آوریهای ارتباط سازمانی ............................................................ 19

2-1-8- فن آوریهای کلیدی مؤثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات .............................. 20

الف- فن آوریهای سخت افزاری ......................................................................... 21

ب-  فن آوریهای  نرم افزاری ............................................................................ 21

ج- فن آوریهای شبکه سازی .............................................................................. 21

د- فن آوریهای  مخابراتی ................................................................................. 21

و- فن آوریهای مهندسی دانش ............................................................................ 21

هـ- فن آوریهای واسط انسان و ماشین .................................................................. 21

2-1-9- کاربرد های فن آوری اطلاعات در سازمانها ................................................ 22

2-1-10- مراحل رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در سازمانها ...........23

2-1-11- انقلاب ارتباطات از راه دور(مخابرات) .................................................... 23

2-1-12- فن آوری اطلاعات و مدیران................................................................. 24

2-1-13- مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات..................................................... 24

2-1-14- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها......................................... 25

2-1-15- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی............................. 25

2-1-16- اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط .........................................26

2-1-17- اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیامدهای ارتباط.............................. 26

2-1-18 - توانمند سازی کارکنان و فن آوری اطلاعات ............................................. 26

2-1-19- چشم انداز فن آوری اطلاعات در جهان..................................................... 27

2-2- ساختار سازمانی .................................................................................... 27

2-2-1- سازمان و سازماندهی ........................................................................... 27

2-2-2- اهمیت مطالعه سازمان ........................................................................ 29

2-2-3- سازمان رسمی ................................................................................... 30

2-2-4- سازمان غیر رسمی ............................................................................. 30

2-2-5- سازماندهی ........................................................................................ 31

2-2-6- نمودار سازمانی .................................................................................. 31

2-2-7- تعریف ساختار ................................................................................... 32

2-2-8- ساختار سازمان .................................................................................. 32

2-2-9- تقسیم کار ( تخصصی کردن کار ) ............................................................ 33

2-2-10- محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان ..................................................... 34

2-2-11- ابعاد ساختار سازمانی ......................................................................... 35

2-2-12- تعریف پیچیدگی ............................................................................... 36

2-2-13-تفکیک افقی...............................................................................................36

2-2-14- گروه بندی کارها ( تشکیل دوایر سازمانی ) .............................................. 36

2-2-15- تخصص گرائی ................................................................................ 37

2-2-16- زنجیره فرماندهی ............................................................................. 38

2-2-17- حوزة کنترل .................................................................................... 39

2-2-18- تمرکز وعدم تمرکز ........................................................................... 39

2-2-19- رسمیت .......................................................................................... 41

2-2-20- دامنة‌ رسمیت............................................................................................42

2-2-21- چرا پیچیدگی مهم است ؟...................................................................... 43

2-2-22- چرا رسمیت مهم است ...............................................................................43

2-2-23- چرا تمرکز مهم است ؟........................................................................ 44

2-2-24- ارتباط تمرکز،‌ پیچیدگی و رسمیت ......................................................... 45

2-2-24-1- تمرکز و پیچیدگی........................................................................... 45

2-2-24-2 - تمرکز و رسمیت .......................................................................... 46

2-2-24-3- رابطه بین رسمیت وپیچیدگی ............................................................. 46

2-2-25- طرحهای سازمانی ............................................................................. 46

2-2-25-1- ساختار ساده ................................................................................. 46

2-2-25-2- دیوانسالاری ( بوروکراسی ) ............................................................. 47

2-2-25-3- ساختار ماتریسی ............................................................................ 48

2-2-26- راههای جدید ................................................................................... 48

2-2-26-1- ساختار تیمی ................................................................................ 48

2-2-26-2 - سازمانهای مجازی ........................................................................ 49

2-2-26-3- سازمانهای بدون مرز ...................................................................... .49

2-2-27- عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سازمانی .............................................. .50

الف- استراتژی.......................................................................................................50

ب- اندازه سازمان....................................................................................................51

ج- تکنولوژی..........................................................................................................51

د- محیط................................................................................................................52

هـ قدرت - کنترل.....................................................................................................53

2-2-28- رابطه ساختار و اثر بخشی سازمانی......................................................... ..54

2-3- رهبری ............................................................................................... ..56

2-3-1- تعریف رهبری ................................................................................... ..56

2-3-2- اهمیت رهبری مدیران .......................................................................... ..58

2-3-3- سبک رهبری مدیران............................................................................. ..59

2-3-4- عوامل درونی شکل دهنده سبک رهبری مدیران.....................................................59

2-3- 5 - اثر بخشی سبک رهبری مدیران .............................................................. ..60

2-3-6- تمایز مدیریت ورهبری.......................................................................... ..61

2-3-7- نظریه های سبک رهبری ....................................................................... ..62

2-3-7-1-  نظریه صفت رهبری ....................................................................... ..62

2-3-7- 2- نظریه های رفتاری رهبری.........................................................................63

2-3-7-2-1-  نظریه های x و y رهبری .............................................................. ..63

2-3-7-2-2- سبکهای اساسی رهبری .................................................................. ..64

2-3-8- شبکه مدیریتی .................................................................................... ..65

2-3-9-  دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری ....................................................... ..66

2-3-10- مطالعات دانشگاه آیووا......................................................................... ..68

2-3-11- رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی ............................................ ..68

2-3-12- تئوری مسیر – هدف........................................................................... ..72

2-3-13- مدل اقتضایی «سبک – ساختار- توان »................................................... ..73

2-3-14- قدرت و رهبری................................................................................. ..73

2-3-15- دیدگاههای در حال ظهور در رهبری........................................................ 74

2-3-15-1- جایگزینی رهبری........................................................................... 74

2-3-16- دیدگاههای موافق ومخالف رهبری کاریزماتیک........................................... 75

2-3-17- اداره امور عمومی در روم باستان........................................................... 77

2-3-18- رهبری سازمانهای عمومی واداره امور دولتی در ایران باستان........................ 77

2-3-19- مدیریت ورهبری سازمانهای اداری در قرون وسطی..................................... 77

2-3 -20- شیوه های رهبری و اداره امور دولتی در اسلام.......................................... 78

2-3-21- دیدگاه های معاصر در رهبری............................................................... 80

2-3-21-1- هوش هیجانی و اثربخشی رهبری........................................................ 80

2-3-21-2- رهبری اخلاقی............................................................................... 80

2-3-21-3- رهبری میان فرهنگی ...................................................................... 81

2-3-22- ارتباط اعتماد و رهبری....................................................................... 81

2-3-23- آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند ؟............................................... 83

2-3-24- نقش جدید مدیران ورهبران سازمانها در قرن بیست ویکم............................... 85

2-3-24-1- نگاه خوشبینانه .............................................................................. 85

2-3-24-2- نگاه انتقادی................................................................................... 86

2-4- ارتباطات ............................................................................................. 87

2-4-1- تعریف ارتباطات ................................................................................ 87

2-4-3- عناصر فراگرد ارتباطات ....................................................................... 89

2-4-4- ارتباطات در سازمانها .................................................................................90

2-4-5- فرایند ارتباطات..........................................................................................90

2-4-6- ارتباطات یک جانبه و دو جانبه ............................................................... 91

2-4-7- انواع مسیر های ارتباطی..............................................................................92

2-4-7-1- ارتباطات افقی................................................................................. 93

2-4-7-2- ارتباطات عمودی.....................................................................................93

2-4-7-3- ارتباطات مورب......................................................................................93

2-4-8- منبع«فرستنده »..........................................................................................93

2-4-9- به رمز درآوردن.........................................................................................93

2-4-10- گیرنده پیام (پاسخ دهنده )............................................................................93

2-4-11- بازخور..................................................................................................94

2-4-12- شبکه های ارتباطی در گروههای غیر رسمی....................................................94

2-4-12-1- ارتباطات در سطح افقی ................................................................... 94

2-4-13- ارتباطات در سطح سازمان .................................................................. 94

2-4-14- فرآیند انتقال .................................................................................... 95

2-4-15- کشف کردن (از رمز خارج شدن)........................................................... 95

2-4-16- اختلالات پارازیت.............................................................................. 95

2-4-17- سیستمهای ارتباطات غیررسمی ............................................................. 95

2-4-18- سیستمهای ارتباطات رسمی .................................................................. 96

2-4-19- شبکه های ارتباطی............................................................................. 96

2-4-19-1- شبکه های ارتباطی گروههای کوچک................................................... 97

2-4-19-2- شبکه های ارتباط سازمانی ............................................................... 98

2-4-20- موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد...........................................99

2-4-20-1- از صافی گذرانیدن اطلاعات.....................................................................99

2-4-20-2- ویژگیهای شخصی ......................................................................... 99

2-4-20-3- جنسیت........................................................................................ 99

2-4-20-4- عواطف....................................................................................... 99

2-4-20-5- زبان .......................................................................................... 100

2-4-21- توصیه هایی برای بهبود فراگرد ارتباطات.......................................................100

2-4-22- ارتباطات بین فرهنگها......................................................................... 100

2-4-23- سبکهای ارتباطات ............................................................................. 101

2-4-24- شیوه های ارتبا ط............................................................................... 101

2-4-24-1- ارتباط مکاتبه ای....................................................................................101

2-4-24-2- ارتباط کلامی ............................................................................... 102

2-4-24-3- ارتباط غیر کلامی .......................................................................... 102

2-4-25- روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت )............................................102

2-4-25-1- خود گشودگی........................................................................................103

2-4-25-2- ادراک مدیر از خودش و سبک..................................................................103

2-4-26- مدیریت ارتباطات سازمانی .................................................................. 103

2-4-27- بهسازی فرایند ارتباطات ..................................................................... 104

2-4-28- ارتباطات راغبانه ............................................................................. 104

2-4-29- فراگرد ارتباطات راغبانه...................................................................... 105

2-4-30- پرورش اطلاعات الکترونیکی و ارتباطات راه دور ..................................... 105

2-4-31- ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی ...................................................... 106

2-4-32- نقش ادراک در ارتباطات .................................................................... 107

2-4-33- ارتباطات به کمک کامپیوتر ................................................................. 108

2-4-33-1- پست الکترونیکی...................................................................................108

2-4-33-2- پیام های فوری......................................................................................109

2-4-33-3- اینترانت و اکسترانت..............................................................................109

2-4-33-4- ویدئو کنفرانس......................................................................................109

2-4-34-  مـؤلفه های ارتباطات ........................................................................ 109

2-4-35- مدیریت دانش .................................................................................. .110

2-4-36- منظور از ارتباطات مدیریت منابع انسانی ................................................ 110

2-4-37- اخلاق در ارتباطات :دروغ گفتن بد است؟.................................................. 110

2-4-38- خصیصه های ارتباطات اثر بخش........................................................... 111

2-4-39- اثرات فن آوری ارتباطی روی الگوهای ارتباط ........................................... 112

2-5- پیشینه تحقیق..................................................................................................113

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ......................................................................................................... 120

3-1- روش تحقیق ......................................................................................... 121

3-2- جامعه آماری ........................................................................................ 121

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ................................................................... 121

3-4- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات ..................................................... 122

3-5- قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق (روایی و پایایی) ................................................ 124

3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................ 124

3-7- متغیرهای تحقیق .................................................................................... 125

3-8- شاخص سازی ....................................................................................... 125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ......................................................................................................... 128

الف- تحلیل توصیفی – جداول فراوانی و خلاصه نتایج  ............................................. 129

ب- تحلیل استنباطی – آزمون فرضیه ها و خلاصه نتایج ............................................ 136

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ........................................................................................................ .145

یافته های پژوهش .......................................................................................... .146

پیشنهادات ................................................................................................... .148

منابع و مآخذ  ............................................................................................... .150

ضمائم ........................................................................................................ .157

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول (2-2) : نمونه هایی از فن آوریهای ارتباط سازمانی..................................................20

جدول( 2- 4) مقایسه مفروضات نظریه های x و y................................................................64

جدول ( 3-1) فرضیه ها و سوالات تحقیق............................................................................123

جدول (3-2) ضرایب پایایی پرسشنامه تحقیق.......................................................................124

جدول (3-3 ) فرضیه ها و شاخص های تحقیق.....................................................................126

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.......................................................129

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن...........................................................130

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.............................................131

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار....................................................132

جدول ( 4-5) توزیع فراوانی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تحقیق........................................133

جدول ( 4-6) آماره های توصیفی سوالات پرسشنامه تحقیق....................................................135

جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون t تک نمونه ای فرضیه اول تحقیق..........................................136

جدول (4-8) خلاصه نتایج آزمون t تک نمونه ای فرضیه دوم...................................................136

جدول (4-9) خلاصه نتایج آزمون t تک نمونه ای فرضیه سوم..................................................136

جدول ( 4-10) آماره های توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن برای فرضیه های تحقیق............137

جدول (4-11) خلاصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن فرضیه های تحقیق............................137

جدول (4-12) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه اول بر حسب جنسیت.....................137

جدول (4-13) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه دوم  بر حسب جنسیت....................138

جدول (4-14) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه سوم  بر حسب جنسیت..................138

جدول (4-15) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه اول بر حسب سن..............................138

جدول (4-16) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه دوم  بر حسب سن.............................139

جدول (4-17) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه سوم   بر حسب سن پاسخگویان...........139

جدول (4-18) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه اول بر حسب تحصیلات پاسخگویان.......139 

جدول (4-19) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه دوم  بر حسب تحصیلات پاسخگویان......140

جدول (4-20) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه سوم  بر حسب تحصیلات پاسخگویان .....140

جدول (4-21) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه های تحقیق  بر حسب سابه کار پاسخگویان141

جدول (4-22) خلاصه نتایج آزمون t تک نمونه ای سوال های پرسشنامه تحقیق...........................142

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار 2-7- تاثیر انواع قدرت بر سطوح گوناگون...........................................................74                  

نمودار 2-8- فراگرد ارتباطات و منشأهای احتمالی اختلال..................................................91

نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت............................................... 129

نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.....................................................130

نمودار (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.......................................131

نمودار (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار.............................................132

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل ( 2- 1 ) تاریخچه فن آوری اطلاعات و سیستم ها........................................................... 13

شکل ( 2-3) نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان....................................................25

شکل (2-5) شبکه رهبری..................................................................................................66

شکل( 2-6) رهبری وضعی پاول هرسی و کنت پلانچارد............................................................70        

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت اجتماعی بودن آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیادین فراتر از ارتباطی مؤثر در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درک بهتر انگیزه آنها می شود. پویا شدن اقتصاد جهانی، رفاه، رقابت و حدود جغرافیائی را دستخوش تغییر کرده است. دوران جدید که به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات است. با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات است. با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در 2 سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون غیر پارامتریک فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی .

نتایج تحقیق مؤثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

استقرار شبکه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان وظایف مهم مدیران است. اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده ای از اوقات کار مدیران و رهبری به خود اختصاص می دهد. بطور کلی بندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگر مشغول کار باشد و حتی هنگامی که به تنهایی در اتاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلفنی یا حضوری، رشته افکارش گسسته شود. نگرش جدیدی که در پیش روست می رساند که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی،‌ سبک های جدید مدیریتی و رهیافتهای نوین در خلاقیتهای سازمانی است و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیته های خود می کند. سازمانها پدیده های اجتماعی اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون وهماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرند. نتیجه آنکه، تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی در الگوهای تعاملی بین افرادرا مسلم می داند.

یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد .این تلاش به سه طریق صورت می گیرد : رهبری، انگیزش و برقراری ارتباطات. امروزه این واقعیت پذیرفته شده که در تجارت و کار، دولت، وسازمانها وگروههای بی شماری که در آنها کار می کنیم و آنها چگونگی زندگی ما را شکل می دهند، رهبری خوب عنصری بسیار اساسی است.

1-1- تعریف و بیان مسأله

سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می سازد مدیران دریافته اند ارتباطات مؤثربا کارکنان ودرک انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثری است. در پگاه هزاره سوم ودر سپیده دم قرن21 دانش ارتباطات و اطلاعات  انقلابی عظیم در عرصه گیتی بوجود آورده است از طرفی ارتباطات سازمانی یکی از مهمترین موضوعات سازمانی می باشد که با ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی ارتباطاتی به کلی دستخوش تغیر و تحول گردیده است. موج روزافزون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طی سالیان اخیر کشور ایران را نیز در بر گرفته و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از فناوری اطلاعات نشان می دهد تحول عظیمی که در شرف وقوع است، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی سابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر است و وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات از راه دور و فناوری کامپیوتری در ایجاد این تغییر نقشی بسزا داشته اند در این میان توان دستیابی سریع و به موقع به اطلاعات مورد نیاز، یک برتری رقابتی محسوب می گردد. از آنجا که فناوری اطلاعات روش انجام کارها را دگرگون ساخته است، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی طرز تفکرها را تغییر داده است. فناوری  اطلاعات و ارتباطات موجب عمل و عکس العمل مؤثر و کاراتر امور می شود، بدین سبب است که امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار استراتژیک مطرح است. با استفاده از این ابزار استراتژیک، مسئله سرعت انتقال اطلاعات حل می شود ولی آنچه که می ماند این است که از این اطلاعات چه کسانی استفاده کنند.بهبود مستمر فن آوری اطلاعات واستفاده از ارتباطات مؤثر سازمانی تاًثیر قابل توجهی بر محیط کاری داشته و اثر بخشی عملکرد مدیران برای کنترل امور را به طور چشمگیری افزایش می دهد.با توجه به حیاتی بودن وجود ارتباط بین افراد و گروه ها درسازمان و تحقق اهداف سازمانی محقق برآن است که تاًثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی نموده و تأثیر ساختارسازمانی را بر ارتباطات سازمانی و عناصر تشکیل دهنده آن و سبک های رهبری را در برقراری و ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار داده و بهترین سبک رهبری و نوع ساختار سازمانی را که تاًثیر مثبت بر ارتباطات اثر بخش سازمانی دارد معرفی نماید.ساختار سازمانی به عنوان یک بحث اساسی در موفقیت و شکست سازمانها مطرح است. این بحث همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است. تناسب و هماهنگی سبک رهبری مدیران با ساختار یک سازمان منجر به اثربخشی و کارایی آن سازمان خواهد شد. سازمان ها باید به این واقعیت تن در دهند که مدیران در همه سطوح سازمانی، سبک های رهبری متفاوتی دارند و دارای رفتاری هستند که تغییر دادن آنها دشوار است. شناسایی این رفتارها و سبک های رهبری می تواند ساختار سازمانی متناسب با آنها را نمایان سازد. تضاد بین سبک رهبری مدیران و الزامات ساختار سازمانی می تواند موجب تنیدگی مدیر یا عدول وی از مناسبات ساختاری سازمان شود. از این رو برای سازمان حائز اهمیت است که در انتصاب مدیران، سبک رهبری آنها را مدنظر قرار دهند. خرید

دسته: پژوهش
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 519 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 172

مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

درباره این فایل انتقادی دارید؟

راه های تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 برچسب ها : مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز ) , مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی , (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی