منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری,

کلمات کلیدی

فصل دوم پایان نامه

پیشینه و فصل دوم پژوهش هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی

مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان

مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان

مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی

مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مبانی و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش پیش دبستانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیازسنجی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

پیشینه نظری شادکامی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در سازمان

  • ۰
  • ۰

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در 77 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن


دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن  
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دسته بندی سمینار کامپیوتر
فرمت فایل docx
حجم فایل 825 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن  

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار

در 77 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎی ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺪلﺳـﺎزی ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ اﺑـﺰار ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑــﺮای ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫﺎی ﮔﺴﺴـﺘﻪ و ﻫﻤﺮوﻧـﺪ ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی اﺳﺖ .ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺎزی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﻘــﺺ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤــﻮه ادﻏـﺎم ﺗﺌـﻮری ﻓـﺎزی در ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘـﺘﺮی ﺑـﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ . ادﻏﺎم ﺗﺌﻮری ﻓﺎزی در ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮی در ﺳﺎل ١٩٨٨ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﻮاع ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی ﺷﺪﻧﺪ . در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .

ﭼﻜﻴﺪه :

ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﺠﺮد و رﺳــﻤﻲ از رﻓﺘـﺎر ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ وﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ .

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺘﺪی ﺳﺎده و ﻗﻮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴــﻒ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺮوﻧـﺪ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﻢ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ از روﻳﺪادﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻛـﻪ اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦاﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺮوﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. اﻣﺎ ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮی در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑــﺎ دادهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ . ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮیﻓﺎزی روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺌــﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻫﺎی ﻓﺎزی و ﺗﺌﻮری ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ درﺑﺎره ﺣــﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در واﻗـﻊ اﺑـﺰاری ﺑـﺮای اﻓﺰاﻳـﺶ ﻗـﺪرت ﻣﺪﻟﺴـﺎزی ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘـﺘﺮی ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ . در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی و ﺗﺌﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی ﺑﺎ روش ادﻏــﺎم اﻳﻦ دو ﺗﺌﻮری ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷـﺪودر ﭘﺎﻳـﺎن ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی در ﺳﺎل ١٩٦٢ ﺗﻮﺳﻂ Carl Adam Petri در ﺗﺰ دﻛﺘﺮی وی ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ[12] و

ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎ اﺳـﺖ . در واﻗـﻊ وی ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺎﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮاف ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫـﺪ . ﻳـﻚ ﺷـﺒﻜﻪ ﭘـﺘﺮی در درﺟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﻳـﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺖ . وﻟﻲ در ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺼﺮی از ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﻲدﻫـﺪ . ﻳـﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻠﻮمﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪل ﺷــﺪه ﺑﻜـﺎر رود .

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﺪلﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد و در ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ دادهﻫـﺎی ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺒـﻬﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﺳﺮو ﻛﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻳــﻚ درﺟـﻪ از ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ وﺟـﻮد دارد و ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﺪﻟﺴـﺎزی رﻳﺎﺿﻲ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ واﻛﻨﺶﻫـﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻣﺤﺼـﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﻴﺴـﺖ . در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺪلﻛﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟـﻲ ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ . ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﻬﻢ اﻳﻦاﺳـﺖ ﻛـﻪآﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﻴﺮه ﺷﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دادهﻫـﺎی ﻣﺒـﻬﻢ ﺑـﺎﻣﻨﻄﻖ ﻓـﺎزی ﻗـﺎﺑﻞ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﻟـﺬا ادﻏـﺎم ﺗﺌﻮریﻓـﺎزی در ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ . اﻳﻨﻜﺎر در ﺳــﺎل ١٩٨٨

ﺑﺎ ﻛﺎر Looney و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪه از ﺷـﺒﻜﻪﭘـﺘﺮی واﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋـﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و اﻧـﻮاع ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮیﻓﺎزی ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ . در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖﻓــﺎزی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی در ﺗﺌﻮری ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻳﻚ ﻣﺮور از اﻳﺪه اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در ٢ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮیﻓــﺎزی و اﻳﺪهﻫـﺎی آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓــﻲ اﻧـﻮاع ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘـﺘﺮی ﻓـﺎزی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ     

ﻋﻨﻮان     ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﻜﻴﺪه     ٥

ﻣﻘﺪﻣﻪ     ٦

ﻓﺼﻞ اول : ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی   ٧

١-١ : ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺎﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی        ٨

٢-١ : ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺨﺖاﻓﺰار    ١٢

٣-١ : ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻧﺮماﻓﺰار      ١٣

٤-١ : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ١٥

٥-١ :ﮔﺮاف ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮی         ١٥

٦-١ : ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﺷﺪه       ١٦

٧-١ : اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪﭘﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﺷﺪه         ١٧

٨-١ : ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ            ١٧

ﻓﺼﻞ دوم : ﺗﺌﻮریﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن            ١٨

١-١ : ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﭼﻴﺴﺖ؟    ١٨

٢-١ : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی      ١٩

٣-٢ : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ        ٢٠

٤-٢ : ﺑﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی            ٢٣

٥-٢ : ﻣﺜﺎﻟﻬﺎیﻛﺎرﺑﺮدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی      ٣١

٦-٢ : اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزی            ٣٢

٧-٢ : ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزی  ٣٤

٨-٢ : ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺳﺘﺪﻻل         ٣٥

٩-٢ : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی      ٤٠

١٠-٢ : ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ          ٤١

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی        ٤٢

١-٣ : اﻧﻮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎزی در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی           ٤٢

٢-٣ : ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎزی    ٤٥

٣-٣ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری         ٤٧

١-٣-٣ : ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻓﺎزی    ٤٩

٢-٣-٣ : ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده         ٥٠

٤-٣ : ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ            ٥٣

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی   ٥٤

١-٤ : ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻔﺎزی در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ ﻓﺎزی       ٥٤

٢-٤ : ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻔﺎزی در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه     ٥٨

٣-٤ : ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻔﺎزی در ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ٥٩

٤-٤ : ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻛﺎرﺑﺮدی از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی ٦١

٥-٤ :  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ          ٦١

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی     ٦٣

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ        ٦٤

 

 

دانلود ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن , دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ , رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار , ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود نرم افزار , دانلود اندروید , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه کارشناسی , دانلود پایان نامه ارشد , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایانی , دانلود پروپوزال , دانلود گزارش کار آموزی , دانلود پاورپوینت

  • ۹۶/۰۲/۱۷
  • فرهاد ایزدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی